الواح ملوک و سلاطین-5
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:42
تاریخ: جمعه, 14 اسفند 1388
2010-03-05
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد و ایشان دربارۀ ارتباط دین وسیاست از دیدگاه دیانت بهائی توضیح میدهند، نقش بهائیان را در جامعه ارزیابی میکنند و طرق برقراری صلح در دنیا را با توجه به آثار دیانت بهائی بازگو میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13اسفند- 3/4...