قلبی پاک عطا کن...
بخش: موسیقی
مدت: 00:05:33
تاریخ: پنجشنبه, 06 اسفند 1388
2010-02-25
ترجمۀ دعایی از حضرت بهاءالله با اجرای لوک اسکات.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 اسفند- 2/25...