الواح ملوک و سلاطین-4
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:46
تاریخ: پنجشنبه, 06 اسفند 1388
2010-02-25
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد و ایشان ما را با بستر تاریخی که لوح سلطان در آن نازل شد آشنا میکنند و داستان جوانی که این لوح را برای ناصرالدین شاه قاجار برده بود را بازگو میکنند و همچنین نکاتی که در این لوح آمده را برمیشمارند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 اسفند- 2/25...