برنامۀ 29 بهمن- 2/18
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:59
تاریخ: جمعه, 30 بهمن 1388
2010-02-19
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر حاکیست، بهائيان از تصوير ارائه شده از آئين بهائى در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در شبكۀ وابسته به حكومت ايران آزرده اند- گفتگوی ایمان با نماینده جامعۀ بهائی منطقۀ واشنگتن دی سی، دکتر شیوا اخوان، در ارتباط با موقعیت کنونی بهائیان ایران- برنامۀ "برای فردا" و ادامۀ گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین یکی از آثار حضرت بهاءالله- بخش اول "ره خدمت پوییم" نگاهی به 41 کنفرانس منطقه ای
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: