سرویس خبری جامعۀ بهائی
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:09:04
تاریخ: جمعه, 23 بهمن 1388
2010-02-11
در این بخش ایمان مروری دارد بر سرتیتر اخباری که در خصوص بهائیان ایران، بر وب سایت خبری جامعۀ جهانی بهائی آمده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 بهمن- 2/11...