سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:03:01
تاریخ: جمعه, 23 بهمن 1388
2010-02-11
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 بهمن- 2/11...