الواح ملوک و سلاطین-2
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:00
تاریخ: جمعه, 23 بهمن 1388
2010-02-11
در برنامۀ "برای فردا" گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین -یکی از آثار حضرت بهاءالله- توسط خانم ریاضتی ادامه می یابد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 بهمن- 2/11...