گفتگو پیرامون خبر
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:04:33
تاریخ: پنجشنبه, 15 بهمن 1388
2010-02-04
در ارتباط با خبر اخیر، ایمان گفتگویی خواهد داشت با نماینده جامعۀ بهائی منطقۀ واشنگتن دی سی، دکتر شیوا اخوان.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 بهمن- 2/4...