شکوه زن ایرانی
بخش: موسیقی
مدت: 00:05:04
تاریخ: جمعه, 09 بهمن 1388
2010-01-28
قطعه ای موسیقی که به همۀ شیر زنان و رادمردان ایرانی که در راه احقاق حقوق و آزادی زنان این سرزمین فداکارانه میکوشند تقدیم شده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 بهمن- 1/28...