قائم موعود
بخش: جستجو
مدت: 00:09:03
تاریخ: جمعه, 09 بهمن 1388
2010-01-28
منا در برنامۀ "جستجو در تاریخ" از تدریجی بودن ظهور ادیان میگوید و داستانی کوتاه از ایمان یکی از مومنین اولیه را بازگو میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 بهمن- 1/28...