برنامۀ 15 بهمن- 2/4
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 15 بهمن 1388
2010-02-04
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی- گفتگوی ایمان با نماینده جامعۀ بهائی منطقۀ واشنگتن دی سی دربارۀ خبر اخیر- برنامۀ "برای فردا" و گفتگو پیرامون الواح ملوک و سلاطین- "رهنورد" بخش دوم فیلمی کوتاه از یک جوان محقق- فیلم کوتاهی از جوانان ایران دوست به مناسبت رویدادهای اخیر ایران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: