دوستی حقیقی
بخش: موسیقی
مدت: 00:04:45
تاریخ: پنجشنبه, 01 بهمن 1388
2010-01-21
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای گروه "new creation".
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 بهمن- 1/21...