محاکمۀ اعضای هیئتت یاران
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:07
تاریخ: پنجشنبه, 24 دی 1388
2010-01-14
در برنامۀ "برای فردا" دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی، به پرسشهای سنا در ارتباط با اولین محاکمۀ اعضای هیئت یاران پاسخ میگوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 دی- 1/15...