برنامۀ 18 دی- 1/8
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:56
تاریخ: پنجشنبه, 17 دی 1388
2010-01-07
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی- گزارشی از همایش پشتیبانی از حقوق بهائیان در واشنگتن دی سی-در بخش "جستجو" گفتگویی با منصور تایید در بارۀ تئاتر "ما جاسوس" نیستیم-
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: