دریای نور-1
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:32
تاریخ: جمعه, 11 دی 1388
2010-01-01
نمایش تصویری دریای نور نگاهی اجمالی بر تاریخ ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله، اهداف و فعالیتهای ادیان بابی و بهائی دارد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 دی- 1/1...