احیای عظمت ایران
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:23:19
تاریخ: جمعه, 04 دی 1388
2009-12-25
فیلمی کوتاه دربارۀ تاریخ پرشکوه و گذشته پرعظمت ایران و پیش بینی آیندۀ این کشور از دیدگاه دیانت بهائی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 دی- 12/25...