بهائیان و ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:47
تاریخ: جمعه, 04 دی 1388
2009-12-25
ایران چه جایگاهی برای بهائیان دارد؟ بهائیان آیندۀ ایران را چگونه میبینند؟ چرا دولت ایران دین بهائی را به رسمیت نمیشناسد؟ در برنامۀ "برای فردا" سنا به اتفاق دکتر افنان و پگاه پروینی به صحبت و تبادل نظر دربارۀ این مواضیع میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 دی- 12/25...