باید به حرف کی گوش داد؟
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:02:16
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1388
2009-12-11
باید به حرف کی گوش داد؟! تعصب مانند بیماری است و باید با تمرین علاجش کرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آذر- 12/11...