خورشید یگانگی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:00:40
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1388
2009-12-11
حضرت بهاءالله میفرمایند: ای پسران خاک، از تاریکی بیگانگی به روشنایی خورشید یگانگی روی نمایید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آذر- 12/11...