شکوه زن ایرانی
بخش: موسیقی
مدت: 00:05:03
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1388
2009-12-11
قطعه ای موسیقی که به همۀ شیر زنان و رادمردان ایرانی که در راه احقاق حقوق و آزادی زنان این سرزمین فداکارانه میکوشند تقدیم شده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آذر- 12/11...