حیات روحانی خانواده
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:27
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1388
2009-12-11
در برنامۀ "برای فردا" سنا به اتفاق پگاه پروینی و دکتر افنان به بررسی پیام اخیر بیت العدل اعظم دربارۀ حیات روحانی خانواده میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آذر- 12/11...