بخشهایی از پیام بیت العدل مورخ 3 آذر 1388
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:43
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1388
2009-12-11
بخشهایی از پیام بیت العدل اعظم مورخ 3 آذر 1388 خطاب به بهائیان ایران.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 آذر- 12/11...