برنامۀ 20 آذر- 12/11
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1388
2009-12-11
بخشهایی از پیام بیت العدل اعظم مورخ 3 آذر 1388 خطاب به بهائیان ایران- در برنامۀ "برای فردا" بحثی پیرامون پیام اخیر بیت العدل دربارۀ حیات خانواده خواهیم دید-موسیقی شکوه زن ایرانی- در بخش "جستجو" اهمیت آزادی ادیان مورد بحث قرار میگیرد-و قسمتهای متنوع دیگر
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: