ما جاسوس نیستیم
بخش: جستجو
مدت: 00:21:40
تاریخ: جمعه, 13 آذر 1388
2009-12-04
در برنامۀ امروز جستجو منا خانی گفتگوی کوتاهی با منصور تایید در بارۀ تئاتر "ما جاسوس نیستیم" دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 آذر- 12/4...