عبادت در دیانت بهائی
بخش: برای فردا
مدت: 00:19:35
تاریخ: جمعه, 13 آذر 1388
2009-12-04
عبادات در دیانت بهائی به چه صورت است؟ در این برنامه سنا به اتفاق میهمانان برنامه گیسو حقیقت و پگاه پروینی بنا به خواستۀ یکی از بینندگان به بررسی این موضوع میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 آذر- 12/4...