برنامۀ 13 آذر- 12/4
بخش: 2009
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 13 آذر 1388
2009-12-04
در برنامۀ این هفته چگونگی عبا دت در دیانت بهائی موضوع بحث در "برای فردا" میباشد- قطعه موسیقی با عنوان "یکی باید کند کاری"- در"جستجو" گفتگویی با منصور تایید در بارۀ تئاتر "ما جاسوس" نیستیم- لیلا از تاثیر مثبت خنده و شادی در روح انسان میگوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: