روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بخش: جستجو
مدت: 00:21:09
تاریخ: جمعه, 06 آذر 1388
2009-11-27
چه اعمالی خشونت آمیز تلقی میشود؟ خشونت فرهنگی چیست؟ اولین قدمی که برای رفع این معضل میتوان برداشت چیست؟ شاهین در برنامۀ جستجو با فرزانه ثابتان، روان شناس، برای بحث پیرامون این موضوع به گفتگو نشسته است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 آذر- 11/27...