برنامۀ 29آبان- 11/20
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 29 آبان 1388
2009-11-20
مراتب مختلف هویت انسان و سیر تکاملی او به سوی روحانیت موضوع برنامۀ جستجوی این هفته میباشد- سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی- در برنامۀ "برای فردا" ایمیل یکی از بینندگان خوانده شده به پرسشهای او پاسخ داده میشود
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: