مراتب مختلف هویت انسانی
بخش: جستجو
مدت: 00:21:27
تاریخ: شنبه, 23 آبان 1388
2009-11-13
در برنامۀ جستجو دکتر وفا رام به بررسی مراحل مختلف هویت انسانی میپردازد. هویت انسان شامل چه مراحلی است؟ و چگونه انسانها با وجود تفاوتهایشان در یک جامعه میتوانند با یکدیگر تعامل و همکاری کنند؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21آبان- 11/12...