ارزشهای نو در فرهنگ مدرن
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:08
تاریخ: شنبه, 23 آبان 1388
2009-11-13
سیاست، اقتصاد، هنر، قانون، سنتها، باورها یا ارزشها کدامیک از این شاخصهای فرهنگی در درجه اول اهمیت قرار دارند؟ سنا به اتفاق میهمان برنامه دکتر فرح دوستدار به بررسی ارزشهای نو در فرهنگ مدرن میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21آبان- 11/12...