برنامۀ 21آبان- 11/12
بخش: 2009
مدت: 00:55:00
تاریخ: شنبه, 23 آبان 1388
2009-11-13
ارزشهای نو در فرهنگ مدرن موضوع بحث در "برای فردا" است- در برنامۀ جستجو با مراتب مختلف هویت انسانی آشنا میشوید- "با لیلا دور دنیا" و خانۀ یک میلیون دلاری
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: