برنامۀ 14آبان- 11/5
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 14 آبان 1388
2009-11-05
در بخش " برای فردا": مشورت بر اساس آموزه های دیانت بهایی چه ابعاد جدیدی را به اصول کلی دموکراسی اضافه نموده؟ - گزارشی از همایش پشتیبانی از حقوق بهائیان در واشنگتن دی سی - معرفی تارنمای "عالم بهایی"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: