اندی گرامر
بخش: موسیقی
مدت: 00:03:20
تاریخ: پنجشنبه, 07 آبان 1388
2009-10-29
سرودی بر اساس ترجمۀ انگلیسی فقره ای از کلمات مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله که توسط اندی گرامر اجرا میشود
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 آبان- 10/29...