تاثیر عدم صداقت در یافتن حقیقت!
بخش: جستجو
مدت: 00:24:33
تاریخ: پنجشنبه, 07 آبان 1388
2009-10-29
عدم صداقت به چه معناست؟ یافتن حقیقت چه شرایط و مراحلی دارد؟ شاهین با توجه به ایمیل یکی از بینندگان با کارشناس برنامه فرزانه ثابتان دربارۀ تاثیر عدم صداقت در یافتن حقیقت به گفتگو مینشیند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 آبان- 10/29...