تفکر عامل اصلی تحول
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:37
تاریخ: پنجشنبه, 30 مهر 1388
2009-10-22
منظم فکر کردن یعنی چه؟ به عنوان یک جوان چگونه میتوانیم به افکار خود جهت بدهیم و تصمیم درستی بگیریم؟ با سنا و دکتر فرح دوستدار همراه میشویم تا دربارۀ روش درست اتخاذ تصمیم و عمل بیشتر بیاموزیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 مهر- 10/22...