گزارش کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی-2
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:20:44
تاریخ: جمعه, 24 مهر 1388
2009-10-16
همراه با منا گزارشی از بخش دوم نوزدهمین اجلاس سالانۀ دوستداران فرهنگ ایرانی، یکی از فعالیتهای جامعۀ بهائی، را می بینیم و گفتگوی او را با تعدادی از شرکت کنندگان، برنامه ریزان و مسؤلین این برنامه می شنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 مهر- 10/16...