سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:03:01
تاریخ: پنجشنبه, 16 مهر 1388
2009-10-08
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مهر- 10/8...