اقتصاد جهانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:26
تاریخ: پنجشنبه, 16 مهر 1388
2009-10-08
نظر دیانت بهائی در مورد نظام اقتصادی جهانی چیست؟ سنا به همراه دکتر افنان و پگاه پروینی در این باره به گفتگو نشستند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مهر- 10/8...