گزارش کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 16 مهر 1388
2009-10-08
همراه با منا قسمت اول گزارشی از نوزدهمین همایش سالانۀ دوستداران فرهنگ ایرانی، یکی از فعالیتهای جامعۀ بهائی، را می بینیم و گفتگوی او را با تعدادی از شرکت کنندگان و برنامه ریزان این برنامه می شنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مهر- 10/8...