برنامۀ 16 مهر- 10/8
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 16 مهر 1388
2009-10-08
گزارشی از نوزدهمین همایش دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو (قسمت اول)- برای فردا و دیدگاه دیانت بهائی دربارۀ مشکلات اقتصادی-Be Free یعنی چه؟- لیلا برای ما از تاثیر گرما و حرارت نور خورشید در این دنیا میگوید. چه چیزی این نور و گرما را به زندگی ما میبخشد؟- سرودی برگرفته از آثار بهایی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: