نظام فدرالی جهانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:03
تاریخ: پنجشنبه, 09 مهر 1388
2009-10-01
چگونه باید در جامعه با کسانی که از قانون سرپیچی میکنند روبرو شد؟ وظیفۀ مطبوعات چیست؟ با برای فردا همراه شوید تا بیشتر با نظام سیاسی پیشنهاد شده توسط دیانت بهائی آشنا شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 مهر- 10/1...