برنامۀ 9 مهر- 10/1
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 09 مهر 1388
2009-10-01
گزارشی از همایش پشتیبانی از حقوق بهائیان در واشنگتن دی سی- فیلم کوتاهی از جوانان ایران دوست به مناسبت رویدادهای اخیر ایران- در برنامۀ برای فردا دکتر علی افنان و پگاه پروینی دربارۀ نظام جهانی و دیدگاه جامعۀ بهائی در این باره توضیح میدهند۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: