نظام سیاسی جهانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:15
تاریخ: پنجشنبه, 02 مهر 1388
2009-09-24
در آثار دیانت بهائی به نظام جهانی کلی اشاره شده، نظامی که در کنار احترام به فرهنگهای مختلف آنها را در سایۀ وحدت در کثرت قرار میدهد.در این قسمت با سنا و میهمانان برنامه همراه میشویم تا با این نظام جهانی بیشتر آشنا شویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 مهر- 9/24...