برنامۀ 2 مهر- 9/24
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: پنجشنبه, 02 مهر 1388
2009-09-24
شاهین و منا به اتفاق میهمانان برنامۀ جستجو دربارۀ اهمیت تربیت به صحبت میپردازند- در برنامۀ برای فردا درمورد نظام سیاسی جهانی که بوسیلۀ دیانت بهائی به عالم پیشنهاد شده مطالبی میشنویم- در بخش لینک ایمان وب سایت سرویس خبری جامعۀ بهائی را به ما معرفی میکند
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: