NoveenTV

فصل مشترک - مثل نسیم - نماهنگ - عشق، فراﯼ مرﺯﻫا
آیا برای غرق شدن در روحانیات باید از دنیا برید؟ شاید تماشای مستند انقطاع تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه می لی براون.
ترانه ی صد هزار پرده با اجرای لوک اسلات.
ترانه در ایران به دنیا آمده و در کودکی از ایران خارج شده. راسل افریقایی-امریکایی است. ترانه و راسل با سه فرزند خود در شمال کالیفرنیا زندگی می کنند.
فصل مشترک - مثل نسیم - موسیقی‌ - اندیشه نو
از دکتر بهروز ثابت پرسیدیم چطور می‌توان به موازات ترویج فرهنگ کتاب خوانی کیفیت مطالعه را هم بهبود بخشید؟
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
موسیقی‌ با عنوان "عشق الهی" با اجرای نبیل مقدّم
آخرین قسمت برنامه "اندیشه نو" به بررسی وضعیت حقوق زنان در جهان امروز اختصاص دارد.
فصل مشترک - مثل نسیم - اندیشه نو
چگونه میتوان در معماری تلفیقی بین تحولات درونی و بیرونی جامعه و سنت ها و فرهنگ دیرین یک ملت ایجاد کرد.
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییر روابط انسانی موضوع برنامه این هفته ماست.
فصل مشترک - مثل نسیم - اندیشه نو
چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه را در جامعه ترویج کرد؟
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
برنامه این هفته اندیشه نو به دید گاه های جوانان نسبت به مقوله "هنر" می پردازد.
فصل مشترک - مثل نسیم - اندیشه نو
جامعه بهائی چه راهی‌ را برای مقابله با تبعیضاتی که با آن در ایران مواجه بود برگزید؟
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
این برنامه نگاهی دارد مهاجرت و تاثیر آن بر زندگی جوانان.
فصل مشترک - مثل نسیم- اندیشه نو
چرا در فرهنگ ما نسبت به رقص نگاه منفی‌ وجود دارد؟
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
بحران محیط زیست، علت وجود این بحران ها و روش های پیشگیری و مبارزه با آن در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل مشترک - اندیشه نو- مثل نسیم
آیا مهاجرت تنها یک تغییر جغرافیایی است؟
موضوع این برنامه اندیشه نو، علل جنگ افروزی ها و نقش جوانان در دست یابی به صلح جهانی است.
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه گای اولسون.
فصل مشترک- اندیشه نو- مثل نسیم-
ما در فصل مشترک تلاش می‌کنیم همراه با شما پاسخی برای دغدغه‌های ذهنی مان پیدا کنیم و شاید رسیدن به پاسخ هر سالی‌ یک قدم ما را برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک تر کند. چه شد که آستانه تحمل ما ایرانی‌‌ها اینقدر تنزل کرد؟
این برنامه نگاهی دارد به نژاد پرستی، تبعات منفی آن و راه های مبارزه با آن.
یکصد و نود
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه ژان رودی سنت ژان.
فصل مشترک- مثل نسیم- اندیشه نو
ما در فصل مشترک تلاش می‌کنیم همراه با شما پاسخی برای دغدغه‌های ذهنی مان پیدا کنیم و شاید رسیدن به پاسخ هر سالی‌ یک قدم ما را برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک تر کند. در این برنامه به این موضوع می پردازیم که: آیا تلاش برای دستیابی به صلح‌ پایدار یک انتخاب است یا چاره‌ای جز آن‌ در برابر ما نیست؟
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه حبیب برازنده کار.
نقش جوانان در پرورش نسل بعد از خود واثرات اجتماعی پیوند نسل های مختلف موضوع این برنامه اندیشه نو است.
فصل مشترک- مثل نسیم- اندیشه نو
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه چانا واتسون.
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهايی، با اجرای فرابی لاین هارت
در این برنامه به رویکرد جوانان به مذهب در جهان امروز، نقش مذهب و همزیستی مسالمت آمیز مذاهب مختلف پرداخته شده است.
اندیشه نو - جهان ایده ها - مثل نسیم
این برنامه به موضوع آشنای حقوق بشر و وظیفه انسان ها برای برقراری آن می پردازد.
چرا رزمنده‎ها دل‎شان برای جنگ تنگ می‎شود؟ در این برنامه، سباستین یونگر، خبرنگار، توضیح ‌می‎دهد چرا یافتن پاسخِ این سؤال برای پایان دادن به جنگ مهم است. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای گروه "new creation".
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
مثل نسيم حكايت برخى از انان است. این هفته تجربه جک گوردن.
اندیشه نو - جهان ایده ها - مثل نسیم
بخش مورد علاقۀ شما
 
شما باورهای خود را چگونه می بینید؟
 
سن شما
 
محل سکونت؟