درباره ما

آرمانهای مشترک

همۀ ما صلح و آرامش را آرزو مندیم ، همۀ ما در تلاش برای دستیابی به رفاه و سعادت خودمان و سایرین هستیم . همۀ ما عدالت و تساوی حقوق را دوست داریم و رفع هر گونه تبعیض را خواهانیم. مصرانه بر حفظ کرامت انسانی پای میفشاریم، فارغ از هر گونه تفاوت جنسی ، نژادی ، قومی و مذهبی. همۀ ما به وطنمان عشق میورزیم و همواره در آبادانی آن سعی فراوان مبذول میداریم و همۀ ما آرمانهای مشترکی داریم و در جستجوی تحقق آنها هستیم

پس چرا تنها؟

دیانت بهائی با تکیه بر مشترکات انسانی ،تفاوتها را عامل زیبایی و اسباب پیشرفت میداند .حقیقت را در پرتو تصادم افکار مختلف و رنگارنگ دست یافتنی میشمارد. همه را شعاعی از پرتو شمس حقیقت قلمداد میکند که در کنار یکدیگر به سیمرغ حقیقت دست خواهند یافت . حقیقت را نزد همه و حق همه میداند 

برنامه‌های تلویزیونی و پایگاه اینترنتی‌ نوین TV در تلاشند تا با شناساندن آموزه های این دیانت جهانی و با تکیه بر مشترکات و با بهره مندی از افکار مختلف و رنگارنگ ، گامی در جهت رسیدن به آرمانهای مشترک بردارد و این میسر نیست جز با همدلی و همراهی تو یار مهربان

این رسانه در جهت پاسخگویی به نیازهای پویای جامعۀ انسانی و ارائۀ راهکارهای متناسب با بلوغ و تواناییها ی حال حاضر بشری از 24 اردیبهشت 1388 شمسی برابر با 14 می 2009 میلادی آغاز به کار کرد